• Komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

 • Vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom

 • Vypracovanie a kontrola zmlúv

 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • Vydanie bezdôvodného obohatenia

 • Susedské spory

 • Vrátenie daru

 • Náhrada škody spôsobenej orgánmi štátnej správy

 • Zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

 • Neplatnosť právnych úkonov

 • Ochrana vlastníckeho práva

 • Ochrana osobnosti

 • Ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka

Kontakt

Copyright © 2022 Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.