Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.

O nás

Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr. 2004, JUDr. 2005). Absolvoval tiež ďalšie štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave (PhD.), Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na Tilburskej univerzite v Holandskom kráľovstve (LLM).

Od roku 2008 pôsobí nepretržite v advokátskej praxi – najprv ako koncipient a následne od roku 2011 po zložení advokátskych skúšok ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Je členom VIII. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory.

V advokátskej praxi sa venuje všeobecnej agende, s dôrazom na občianske a obchodné právo, pracovné právo, právo moderných technológií a športové právo.

V minulosti bol členom rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre civilné právo procesné, a tiež členom komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Podieľal sa na príprave zákona o športe. V súčasnosti je členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

Je tiež zamestnancom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied na oddelení súkromného práva, a zároveň pôsobí ako profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Výška súdnych poplatkov v najčastejších prípadoch:

Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba         

 1. a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eur v obchodných veciach najviac 33 193,50 eur
 2. b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 99,50 eur
 3. c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 33 eur

Zo žaloby           

 1. a) o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 331,50 eur
 2. b) o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 331,50 eur
 3. c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 331,50 eur
 4. a) Zo žaloby na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66 eur
 5. b) Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eur
 6. c) Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 165,50 eur

Z návrhu na začatie konania       

 1. a) o rozvod manželstva 66 eur
 2. b) o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva 66 eur

Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom        20 eur

Zo žaloby           

 1. a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 66 eur
 2. b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eur
 3. a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu najmenej 16,50 eur.
 4. b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 16,50 eur

Z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva         66 eur

 1. a) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy 70 eur
 2. b) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o priestupku 35 eur
 3. c) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb 500 eur
 4. d) Zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy 50 eur
 5. e) Zo žaloby vo veciach územnej samosprávy 50 eur
 6. f) Zo žaloby vo veciach politických práv 50 eur
 7. g) Zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 165,50 eur
 8. h) Zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 350 eur
 9. i) Z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti cudzích orgánov verejnej správy 66 eur
 10. a) Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 16,50 eur

Zo žaloby na obnovu konania     99,50 eur

Vo veciach obchodného registra             

 1. a) z návrhu na prvý zápis
 2. akciovej spoločnosti 750 eur
 3. iných právnických osôb 300 eur
 4. fyzickej osoby podnikateľa 150 eur
 5. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 300 eur
 6. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 30 eur
 7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 300 eur
 8. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 150 eur
 9. b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 330 eur
 10. c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 66 eur
 11. d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99 eur

Za vznesenie námietky zaujatosti stranou alebo účastníkom        66 eur

Za konanie o dedičstve 

 1. a) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eur, najviac 165,50 eur
 2. b) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 16,50 eur

Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu         66 eur

 

Odmena advokáta

Zmluvná odmena

Advokát si s klientom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa určuje ako

 • hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
 • paušálna odmena – paušálnou sumou, napríklad mesačne
 • podielová odmena – podielom na hodnote veci
 • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombináciou týchto spôsobov.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny. Na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci. ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci. advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

do 165,97 EUR

16,60 EUR

od 165,97 EUR do 663,88 EUR

16,60 EUR

+ 1,66 EUR za každých aj začatých 33,19 EUR prevyšujúcich sumu 165,97 EUR

od 663,88 EUR do 6 638,78 EUR

41,49 EUR

+ 9,96 EUR za každých aj začatých 331,94 EUR prevyšujúcich sumu 663,88 EUR

od 6 638,78 EUR do 33 193,92 EUR

220,74 EUR

+ 16,60 EUR za každých aj začatých 1 659,70 EUR prevyšujúcich sumu 6 638,78 EUR

od 33 193,92 EUR

486,29 EUR

+ 6,64 EUR za každých aj začatých 3 319,39 EUR prevyšujúcich sumu 33 193,92 EUR.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.

Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 EUR, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 EUR, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak

 • nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,
 • klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy (sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný)
 • klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 vyhlášky.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.

Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny. Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.    

https://www.sak.sk/web/sk/cms/service/reward/section/contract_reward/_event/open

Kontakt

Copyright © 2022 Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.